ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး

အၾကံညဏ္ရယူျခင္း

ကမၻာ့အဆင့္ Designer မ်ားထံမွ အၾကံညဏ္ရယူျခင္း

ကြ်န္ေတာ္တို့၏ ခ်စ္လွစြာေသာ ေစ်းဝယ္သူမ်ားသို့

ကြ်န္ေတာ္တို့၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အျဖစ္နိုင္ဆံုးေသာ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို လူၾကီးမင္းတို့ထံ အေရာက္ပို့ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

အသင့္ေတာ္ဆံုး ေစ်းနွုန္း

ေရာင္းသူ၏ ျပသနာမ်ားကို အျမန္သိရွိျပီးေျဖရွင္းေပးရန္ နင္ ေရာင္းသူသည္ ဝယ္သူအတြက္ သင့္တင့္ေသာ ေစ်းနွုန္းသတ္မွတ္ေပးမည္။

၁၀၀ ရာခိုင္နွုန္း စိတ္တိုင္းက်ရန္ အာမခံ

ဝယ္သူထံမွ ရရွိေသာေငြမ်ားကို လံုျခံဳစြာ သိမ္းထားေပးမည္။ ျပီးလ်ွင္ေရာင္းသူထံသို့ လြွဲေျပာင္းေပးမည္။